FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि. २०७४ (प्रथम संशोधन २०७९ ) ७९-८० 01/08/2023 - 21:50 PDF icon करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि. २०७४ (प्रथम संशोधन २०७९ ).pdf
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित २०७९ मा पहिलो पटक संसोधित शिक्षा ऐन २०७४ ७९-८० 01/08/2023 - 21:49 PDF icon ११। स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाद्वारा शिक्षा ऐन २०७४ संसोधित २०७९.pdf
सुशासन तथा विकास समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:47 PDF icon ८। सुशासन तथा विकास समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७९.pdf
विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:46 PDF icon ६। विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:45 PDF icon ७। विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:45 PDF icon ५। महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:44 PDF icon ४। गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७९.pdf
गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७९ ७८/७९ 01/08/2023 - 21:43 PDF icon ३। गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७९.pdf
कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:43 PDF icon २। कृषक पेन्सन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf
आमा पहिलो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:42 PDF icon १। आमा पहिलो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages