FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तह विद्यालय प्रकार प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०१६०००५ श्री चाखुडेथला आ.वि. , जोरु वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी पुरिन्द बहादुर शाही ९८६३२९७२९०
६७०२६००११ श्री सत्यसाई आ.वि. , जोरु वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी जनक कडारा ९८६५५७९४९४
६७०२६०००५ श्री कुलादेवी मा.वि. , वर्कु वडा न‌ं. १ माध्यामिक तह सरकारी आनन्द जङ्ग शाही ९८६८५०९४८०
६७०२६०००३ श्री कोटेढुङ्गा आ.वि. , बाहुनी वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी बल बहादुर वि.क. ९८६२४७६७९६
६७०२६००१० श्री भगवती आ.वि. , रुडी वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी नेत्र बहादुर बम ९७४२२११७१६
६७०२६०००४ श्री रुपाली आ.वि. , माझपाटा वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी दान बहादुर धामी ९८४१७०५६८६
६७०२६००१४ श्री खापरमष्टेश्वरी आ.वि. , खोलाह वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी ज्ञानेन्द्र वि.क. ९८४६६६८६४३
६७०२६०००६ श्री मण्डाली आ.वि. , खोलीकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी कमल बहादुर बुढा ९८४०६२८३२४
६७०२६०००२ श्री मण्डाली आ.वि. , मुक्तिकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी शंकर भण्डारी ९८४७३०४५६७
६७०२६०००७ श्री कालिका आ.वि. , डिम्मरपानी वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी केशव बुढा ९८६८५८९९०८

Pages